સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર!

ભારત IGF 2022 ના વિવિધ સત્રો સાંભળવા, જોવા, વાર્તાલાપ કરવા અને ભાગ લેવા માટેની લિંક્સ 8મી ડિસેમ્બર 2022 થી વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ થશે. મુલાકાત લો!