નોંધણી પત્રક

ભારત IGF 2022 ના વિવિધ સત્રો સાંભળવા, જોવા, વાર્તાલાપ કરવા અને ભાગ લેવા માટેની લિંક્સ 8મી ડિસેમ્બર 2022 થી વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ થશે. મુલાકાત લો!

[xoo_el_inline_form active="login"]
[xoo_el_action type="register"]